Bezwaarschrift

Bezwaar tegen de plannen zoals vermeld in de Provinciale Structuurvisie - Visie op Zuid-Holland - van 2 juli 2010

(eerder vermeld in Streekplan Zuid-Holland Zuid Hoeksche Waard 31 januari 2007)

Dit bezwaar geldt ook voor nader te nemen beslissingen van gelijke strekking.

Ondergetekende
...is van mening dat:

 • in ons Nationaal Landschap, met als kernkwaliteiten openheid, dijken, kreken en polders, het milieu extra aandacht verdient, verdere aantasting van het landschap vermeden dient te worden en we de agrarische waarden zoals akkerbouw, veehouderij en fruitteelt beslist niet verloren mogen laten gaan;
 • wij de plicht hebben het bestaande polderlandschap te beschermen en voor onze kinderen en kleinkinderen te bewaren; de Hoeksche Waard is momenteel een prima rustgebied;
 • het niet juist is om alleen op economische gronden te beslissen over projecten als een bedrijventerrein in de Noordrand aan te leggen en daarnaast uitbreiding van lokale bedrijventerreinen, zoals vestiging TNO met extra woningbouw voor werknemers die met TNO meekomen (beslissing voorlopig uitgesteld), havengerelateerde industrie op het terrein van de Suikerunie, grootschalige kassenbouw, A4-zuid en aanpassing, lees uitbreiding van het wegennet voor de diverse projecten;
 • de leefbaarheid van de inwoners van Zuid-Holland al zwaar onder druk staat. Dit komt vooral doordat de inwoners geconfronteerd worden met luchtvervuiling, geluidsoverlast, te weinig groen en ruimte;
 • een verdere toename van de luchtvervuiling, geluidsoverlast en fijnstof een verdere aanslag op de ruimte en het groen niet meer verantwoord is;
 • er buiten de Hoeksche Waard nog genoeg braakliggende bedrijventerreinen zijn die weer benut kunnen worden en er naast een regionaal bedrijventerrein geen noodzaak is voor het uitbreiden van lokale bedrijventerreinen;
 • er zijn alternatieve locaties t.b.v. havengerelateerde bedrijven en industrie die al jaren lang leeg staan;
 • containervervoer over water een goed alternatief is voor de A4-zuid;
 • voor transport ook gebruik gemaakt kan worden van het spoor en het Ondergronds Transport en Buisleidingenvervoer (OTB);
 • de kosten van het aanleggen van de A4-zuid van Hoogvliet naar Klaaswaal meer dan € 1 miljard kunnen bedragen;
 • deze kosten zo hoog zijn dat het vrijwel onverantwoord is om de A4-zuid aan te leggen;
 • toename van drukte op de wegen opgevangen kan worden door beter en goedkoper openbaar vervoer;
 • geen nieuwe plannen die ons Nationaal Landschap aantasten ontwikkeld mogen worden.

...is van mening dat:

 • gezien de bovengenoemde argumenten de Structuurvisie gewijzigd dient te worden;
 • de hele Hoeksche Waard één nationaal landschap dient te worden.

Steun ons

Spreek u uit tegen het streekplan door onderstaand formulier in te vullen. Reeds 23.060 mensen gingen u voor in hun steunbetuiging.

* Alleen een plaatsnaam óf provincie is verplicht, alle andere velden niet.

Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan leest u in onze privacyverklaring.

Liever per post?

Versturen naar

Stichting BHWP
Lange Hille 2
3261 TL Oud-Beijerland

Financiële steun

IBAN NL80INGB0002657059
t.n.v. Stg BHWP te Oud-Beijerland