De doorstroomroute A4-Zuid

De A4-zuid zal in zijn geheel met privaat geld worden aangelegd. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarvoor de Projectdirectie PMZ, Project Mainportcorridor Zuid, opgericht. Bij de aanleg van deze weg streeft men naar een minimum aan overheidsbemoeienis.

Zeven marktcombinaties zijn al aan het rekenen geslagen. Voor hen is er maar één vraag: is er geld te verdienen? De weg wordt een tolweg maar de inkomsten zijn daarmee niet genoeg voor de aanleg en het onderhoud van de weg. De oplossing hiervoor kunnen we lezen in het stuk "Doorstroomroute A4" van PMZ.

Hierin vinden wij het volgende rijtje:

 • mogelijkheden voor bewaakte en luxe verzorging- en overnachtingplaatsen;
 • truckservice centra;
 • goede/goedkope wegrestaurants.

Deze voorzieningen zullen in de Hoeksche Waard allemaal buiten het uitgespaarde tracé vallen en daarmee in het Nationaal Landschap.

Voormalig minister Peijs stelt in haar brief aan PMZ als voorwaarde voor de aanleg van de ontbrekende schakel van de A4-zuid (door de Hoeksche Waard) dat deze maatschappelijk nuttig moet zijn.

Nuttig voor wie?

Voor de inwoners van Spijkenisse zeker wel. Spijkenisse heeft jarenlang gebouwd en gebouwd en zit nu met de consequenties. Met de aanleg van de weg en minimaal één afslag bij Spijkenisse schuiven zij hun problemen/overvloed aan auto's graag door richting Hoeksche Waard.

Voor de inwoners van Hoogvliet zeker niet. Voor de verbreding van de A15 zullen huizen gesloopt moeten worden. Voor de A4 is nog meer sloop nodig.

Voor de inwoners van Oud-Beijerland? Veel voorstanders willen de weg alleen maar als er een afslag komt. De A4-zuid wordt echter aangelegd als doorstroomroute voor met name het vrachtverkeer. Er worden zo min mogelijk op- en afritten aangelegd. In de Hoeksche Waard is geen afslag gepland.

De Gemeenteraad van Oud-Beijerland is grotendeels voor de aanleg van de weg, met een afslag, op voorwaarde dat ze de weg niet horen, zien of ruiken. Alleen de fractie van GroenLinks is net als wij een felle tegenstander van de weg, met of zonder afslag.

Horen

De door de raad gewenste ondertunneling van de A4 langs de wijk Zoomwijck zit er niet in. Er is al meegedeeld dat de weg op maaiveldniveau komt. Dat worden dus grote geluidsschermen langs de bebouwing en het isoleren van huizen. AV-Consulting, hoewel een bedrijf, biedt zeer interessante voorlichting, ook over bijvoorbeeld lichthinder. Op hun website staat ook een uitleg over de Wet Ruimtelijke Ordening art. 19.

Op de website van de Stichting Milieu Dichterbij staan de gevolgen van te veel lawaai voor de gezondheid:

 • slecht slapen
 • stress
 • hoge bloeddruk
 • toename medicijngebruik

Zien

Een weg met geluidsschermen zal zeker niet onzichtbaar zijn en de aanblik daarvan zal pijn doen. Het toerisme zal er niet door bevorderd worden en dat is wel het streven van de gemeenten. Helaas zal de weg dag en nacht te zien zijn. Op de website van VROM staat een informatief stuk over lichthinder en de gevolgen voor mens, plant en dier.

Ruiken

Rijdende auto's veroorzaken stank. Luchtverontreiniging wordt o.a. veroorzaakt door: stikstofdioxide; fijn stof; zwaveldioxide; ozon; smog. Er zijn veel meer verontreinigende stoffen maar deze 5 zijn in hoge concentraties op leefniveau schadelijk voor de gezondheid. Op de website van de Stichting Milieu Dichterbij worden deze schadelijke effecten genoemd:

 • verkoudheid, voorhoofdsholteontstekingen
 • oor- en oogontstekingen
 • toename astma-aanvallen
 • luchtwegklachten
 • enzovoorts

Dichtbij snelwegen worden de grenswaarden vaak overschreden. Met de kop: "Grote kans op hartziekten in woning nabij snelweg", schudde het AD van 23 juli 2007 ons weer eens flink wakker: "Veel fijnstof veroorzaakt dichtslibben hartslagader".

Externe veiligheid

Dit punt had de gemeenteraad zeker niet mogen laten liggen. In de "Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen" (maart 2006) staat dat de primaire verantwoordelijkheid voor hulpverlening en rampenbestrijding rond het Basisnet bij de gemeenten ligt. Tenzij het rijk, of de betrokken marktcombinaties de kosten volledig compenseren gaat dat de burger dus geld kosten. De burger betaalt dan met geld en met zijn gezondheid voor een weg die hem niets positiefs oplevert. Alleen al de wetenschap dat over de A4-zuid gevaarlijke stoffen zullen worden vervoerd is genoeg om een krachtig nee te laten horen. Naast de al genoemde schadelijke effecten op de gezondheid kan de angst voor ongelukken (risicobeleving) het welzijn en de gezondheid van de omwonenden beïnvloeden.

Wat is het basisnet? Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt samen met provincies, gemeenten en het bedrijfsleven aan het vaststellen van het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door middel van het basisnet wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor gereguleerd via vaste trajecten. Dit betekent dat op die trajecten het vervoer van gevaarlijke stoffen zal toenemen met de bijbehorende risico's voor de omgeving. Wegen zonder tunnels en zonder gelijkvloerse kruisingen zijn ideaal voor het basisnet. Het risico is dan ook dat de A4 op maaiveldhoogte en met bruggen deel uit gaat maken van het net. Als u zich hier in wilt verdiepen, kijk dan bij ChemieZone. De koppen spreken voor zich.

De Onderzoeksraad heeft drie tankautobranden onderzocht.

Water

De aanleg van een weg leidt tot een enorme verstoring van de natuur en de waterhuishouding. Daarom is een watertoets verplicht. D.m.v. de watertoets worden de effecten van de werkzaamheden op de waterhuishouding in het gebied in beeld gebracht. In het verleden zijn sloten en kreken gedempt en is er veel verhard oppervlak bijgekomen. Door het verharde oppervlak kan water niet zomaar via de ondergrond wegstromen. Een snelweg van 2 x 3 stroken vergroot dit probleem.

Kosten

De kosten zijn o.i. nu al onaanvaardbaar hoog. Projecten als de Betuweroute, de HSL en de Kiltunnel hebben ons geleerd dat de kosten tijdens de aanleg nog aanzienlijk stijgen. De BHWP zal er zich voor inzetten dat bij de raming van de kosten voor en tijdens de aanleg aspecten als veiligheidseisen en milieueisen worden meegenomen. Deze aspecten zullen kostenverhogend werken. Wij willen de A4 niet en zullen zeker geen projecten, buiten het tracé in het Nationaal Landschap, om de A4 te financieren accepteren.

Verfraaien of vernielen

In het recente verleden zijn kosten nog moeite gespaard om de Hoeksche Waard te herstellen en te verfraaien, om de natuur zijn gang te laten gaan, om recreatie te bevorderen en om "verijsselmondisering" tegen te gaan.

Bij Hoekschewaards Landschap vindt u meer informatie over het Nationaal Landschap en alle projecten in de Hoeksche Waard.

De subsidies komen ondermeer van de ministeries van VROM en LNV, GS van Zuid Holland, de EU, het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw, de RABO bank en het waterschap Hollandse Delta.

Enkele projecten:

 • voor de biodiversiteitplannen van Hoekschewaardse burgers, in 2005 E 200.000 van VROM;
 • voor functionele agrobiodiversiteit in totaal € 1.430.000;
 • voor wandelroutes in het midden en westen van de HW 1,4 miljoen euro van GS van Zuid-Holland;
 • voor de oeverranden van de HW en de omringende wateren;
 • voor de Argusvlinder;
 • enzovoorts

Van de EU is bekend dat zij meerdere malen niet - of niet goed gebruikte - subsidies teruggevorderd hebben.

Het plan om voor financieel gewin een strook asfalt door onze bloeiende akkerranden te leggen, komt misschien voort uit het misplaatste idee dat natuur geen waarde vertegenwoordigt.

De eerste zin van het artikel "Natuurschade is best in geld uit te drukken" van Ernst J. Bos luidt als volgt: "Het is een hardnekkig misverstand dat schade aan natuur en landschap bij infrastructurele projecten niet in geld valt uit te drukken."

Staatsbosbeheer heeft in het stukje "Waarde van natuur" de volgende indeling gemaakt: Natuurwaarde » landschappelijke waarde » economische waarde voor natuurgebieden.

In het blad Natuurbehoud nr.2 zomer 2007 schrijft Tom Bade: "Investeringen in de natuur zijn zeer rendabel." In tegenstelling tot wat nogal eens gedacht wordt, levert de natuur geld op. Het is de hoogste tijd dat we dat eens onder ogen gaan zien, vindt Tom Bade. Dan krijgt de natuur eindelijk de aandacht van politiek en bedrijfsleven.

Voordat er onomkeerbare schade en onnodige schade aan het Hoekschewaards Landschap wordt gebracht wil de BHWP nog een paar punten aandragen.

Alternatieven

Volgens minister Peijs moet de weg maatschappelijk nuttig zijn. Volgens ons zou het pas echt nuttig zijn om de alternatieven voor de weg te bestuderen en te promoten.

Alternatieven om de bestaande wegen te ontlasten:

 • de verbreding van de A15. Laten we afwachten wat hiervan de resultaten zijn;
 • vervoer over water, zowel kustvaart als binnenvaart:
 • carpoolen;
 • een overslagpunt bij de Moerdijk;
 • busverbinding Oud-Beijerland met station Barendrecht;
 • fietsbus;
 • bedrijfsbussen;
 • gespreide werktijden;
 • thuiswerken;
 • gratis openbaar vervoer
 • goederenvervoer over de HSL-Zuid

Na het enorme succes van gratis openbaarvervoer in de Belgisch-Limburgse hoofdstad Hasselt en de nodige experimenten in Nederland lijkt ons de tijd rijp voor gratis openbaar vervoer van de Hoeksche Waard richting Rotterdam, Barendrecht en Dordrecht.

Volgens het Kennisplatform Verkeer en Vervoer zijn er nu dertig voorbeelden van gratis openbaar vervoer. De meest voorkomende argumenten zijn:

 • verbetering van de bereikbaarheid;
 • versterking van de sociale functie;
 • verbetering van de luchtkwaliteit;
 • voorkomen van verkeersoverlast en parkeerproblemen.

Extra aandacht verdient de binnenvaart. Met name het Marco Polo II-programma (2007-2013). Het is de bedoeling om het goederenvervoer over te hevelen naar het spoor of de binnenvaart of een combinatie daarvan. Dus meer milieuvriendelijke middelen van vervoer.

Files

Dr. Ir. C. Geerling schrijft in Trouw, 16 november 2006: "De file is de oplossing voor de file." "Laat de files de files, want alleen files zullen mensen ertoe bewegen iets anders te bedenken als het ze te erg wordt. Het probleem is de oplossing. Alternatieven worden alleen aantrekkelijk bij meer en niet bij minder file."

Professor Ingo Hansen, hoogleraar vervoers- en verkeersvoorzieningen aan de TU Delft schrijft in Trouw 27, juli 2007 in zijn artikel 'Uitbreiden van wegen leidt juist tot toename verkeer": "Het ministerie zet sinds twee jaar vaart achter het uitbreiden van het wegennet. Maar elke nieuwe uitbreiding van capaciteit, trekt juist meer verkeer aan. En dat auto's zoveel schoner worden dat de luchtkwaliteit daar niet slechter van wordt, is een te rooskleurig beeld."

Files los je niet op, je verplaatst ze.
Asfalt trekt wielen aan.
Je erfgoed verkwansel je niet.
Welzijn is belangrijker dan welvaart.

Onderteken het bezwaarschrift

Spreek u uit voor het behoud van de Hoeksche Waard en tegen de verdere aantasting van ons polderlandschap door industrie en snelwegen!

Reeds opgehaalde handtekeningen

Op papier:
22.618
Online:
442
Totaal:
23.060