Zienswijzen van politieke partijen

ChristenUnie

"Een tweede ontsluiting op de A29 blijft gewenst voor de ChristenUnie. Dit moet naar onze mening worden meegenomen in de afwegingen betreffende de toekomstige mogelijke ontwikkeling rondom de aanleg van de A4 (dit betreft Rijksbeleid). De ChristenUnie stelt bij voorbaat enkele voorwaarden. Ten eerste dat het gebied West-Brabant tegelijkertijd ontwikkeld wordt om goede doorstroming te bewerkstelligen. De huidige situatie rond de Haringvlietbrug is daarvoor ontoereikend. Ten tweede moet het passen in Nationaal Landschap, waarbij te denken valt aan zoveel als mogelijk verdiepte aanleg om horizonvervuiling en geluidsoverlast tegen te gaan. Ten derde moet de Hoeksche Waard een op- en afrit krijgen op de A4. Ten vierde moet het tracé verder worden afgebogen van de bebouwde kom (Zoomwijck) dan in het huidige ontwerp vastligt."

D66

"De Hoeksche Waard zal snel en ingrijpend veranderen, zeker aan de noordkant. Een bedrijventerrein en woningbouw zullen, als we niets doen, voor files en verstoppingen zorgen. Infrastructuur, bereikbaarheid en zorgvuldige inpassing, daar gaan we voor."

GroenLinks locatie Binnenmaas

GroenLinks wil dat de hele gemeente Binnenmaas alsnog tot het Nationaal Landschap gaat behoren. De status 'Nationaal Landschap' houdt in dat er extra aandacht is en dat er extra financiële middelen worden vrijgemaakt, om de zogenoemde kernkwaliteiten van de gebieden te behouden en versterken. Door de begrenzing aan een mogelijk toekomstig bovenregionaal bedrijventerrein - met havengerelateerde activiteiten waar chemische bedrijven ook toe behoren - kan van versterking van deze kernkwaliteiten geen sprake zijn. Een dergelijk bovenregionaal bedrijventerrein en extra snelwegen horen dus naar ons idee niet in Binnenmaas thuis.
De ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein van 60 hectare netto in de noordrand moet een pilotproject (proef) zijn voor goede natuurlijke en landschappelijke inpassing: een biodiversiteitsproject. Het landschap moet dus zodanig worden ingericht dat flora en fauna zich goed kunnen ontwikkelen. Bedrijven die passen in een Nationaal Landschap kunnen een plaats krijgen op het bedrijventerrein.

PvdA

"Politici en bestuurders moeten regionaal denken en alle processen tegenhouden die in strijd zijn met de ontwikkeling en de inrichting van een Nationaal Landschap, met uitzondering van een bedrijventerrein in de noordrand van maximaal 180 hectare netto en het tracé voor de A4-Zuid, zoals is beschreven in de Nota Ruimte.
De PvdA Oud-Beijerland kan de plannen van de overheid om de A4 aan te leggen door de Hoeksche Waard alleen steunen, indien een aansluiting wordt gerealiseerd voor de Hoeksche Waard en Oud-Beijerland. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten!"

SP

"De SP werkgroep Hoeksche Waard vindt de aanleg van de A4(-Zuid) nergens voor nodig. De nadelen voor Hoekschewaarders en het Nationaal Landschap en ook de kosten wegen niet op tegen welk economisch voordeel dan ook. Er is nog meer dan genoeg ruimte op de waterwegen om vracht van en naar het Europoortgebied te vervoeren. Daarom vindt de SP dat er meer steun moet komen om het vervoer over water verder te ontwikkelen. De SP werkgroep Hoeksche Waard wil absoluut niet dat ons schaarse open landschap en onze kostbare natuur opgeofferd worden aan kortetermijnwinstbejag. Bovendien veroorzaakt deze heilloze weg straks onherroepelijk grote verkeerschaos bij de Haringvlietbrug. Dat is bij calamiteiten rampzalig voor vluchtende Hoekschewaarders. De A29 met de Haringvlietbrug is immers onze belangrijkste ontsnappingsweg als het misgaat. A4? Mooi niet hier!"

VVD

Diepgaand onderzoek naar blunder rekenfout A4
Door ongelofelijke blunders op het ministerie van Verkeer en Waterstaat is de doortrekking van de A4 opnieuw met minstens twee jaar vertraagd.

Daardoor ontstaat grote maatschappelijke schade. De VVD wil niet alleen dat tot op de bodem wordt onderzocht hoe dit mogelijk is, maar ook wat er nu precies aan de hand is. De VVD vindt bovendien dat niet alleen de A4, maar ook de A13/A16 moet worden aangepakt om de problemen rond Rotterdam op te lossen. Én-én dus, en niet óf-óf zoals het kabinet lijkt te denken. Woordvoerder Paul de Krom: "Het is triest dat in dezelfde week dat een vernietigend Rekenkamerrapport over de aanpak van de HSL verschijnt, de Kamer opnieuw met een kolossale blunder wordt geconfronteerd. De minister is de gevangene geworden van rekenmodellen en adviseurs, terwijl iedereen al jarenlang weet dat zowel de A4 als de A13/A16 moet worden aangepakt. Na 47 jaar begint het geleuter over de noodzaak van het doortrekken van de A4 gewoon opnieuw. Terwijl de coalitie euforisch is over het uitdoen van de lichten op onze snelwegen, wordt verzuimd de werkelijke problemen aan te pakken. We staan straks niet alleen nóg langer in de file voor nóg meer geld maar ook nog eens in het donker. Onvoorstelbaar. Ik feliciteer de coalitie en het kabinet met dit briljante beleid."

Nadat deze week een VVD motie in de Kamer is aangenomen om externe partijen meer te betrekken bij de financiering van infrastructuur projecten, zal de VVD moties indienen over versnelde aanleg van de A6/A9, het meenemen van een maximumsnelheid van 130 km/uur in proeven met flexibele snelheden, en tegen de aangekondigde verhoging van de slurptaks, de BPM en de parkeertarieven. De VVD heeft bovendien aangedrongen een spoedige oplossing van de N69 in Brabant. Op aandringen van de VVD gaat de eerder overeengekomen verhoging van de Rampspolbrug gewoon door.