Gezond en veilig

De provincie maakt beleid om het milieu van Zuid-Holland gezond en veilig te houden. Als we de lucht, water en bodem schoon houden, hinder door geluid, licht en verkeer tegengaan en veiligheidsrisico's verkleinen, werken we aan een hoogwaardig Zuid-Holland, voor nu en straks.

Luchtkwaliteit en -verzuring

De luchtkwaliteit is de afgelopen decennia verbeterd, maar de concentraties fijn stof, ozon en stikstofdioxide zijn nog steeds te hoog. Dat is slecht voor mensen (stank, slechte lucht) en natuur. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging binnen Zuid-Holland zijn de grote industriële bedrijven, het (vracht)vervoer over de weg en de scheepvaart.

De provincie pakt de luchtverontreiniging aan door:

 • terugdringen van emissies bij bedrijven met brongericht beleid;
 • versneld schone technologieën te introduceren bij vracht- en personenvervoer en scheepvaart;
 • luchtkwaliteitsknelpunten samen met partners aan te pakken met concrete maatregelen op lokaal niveau;
 • realistische aanpak (juridische) knelpunten nieuwe bouwlocaties.

Geluidskwaliteit

Rond wegen, luchthavens en bedrijventerreinen hebben veel mensen last van lawaai, vooral van het verkeer en lokaal ook van de industrie. De provincie wil de geluidbelasting zo ver mogelijk reduceren, en let daarbij op gezondheidsnormen en gebiedstype.

We gaan geluidhinder tegen met de volgende maatregelen:

 • uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai: opstellen actieplan, sanering knel- punten;
 • in kaart brengen van alle geluidsbronnen in de provincie;
 • afspraken te maken met gemeenten over het zonebeheer op industrieter- reinen;
 • nieuw beleid ontwikkelen voor luchtvaartgeluid;
 • kwaliteit van de stiltegebieden bewaken en waarborgen.

Externe veiligheid

Externe veiligheidsrisico's zijn risico's voor de bevolking en het milieu doordat gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, bewerkt en getransporteerd. De provincie wil die risico's verkleinen en zoekt daarbij de balans tussen veiligheid versus ruimtelijke dynamiek en werkgelegenheid.

Wat doet de provincie voor verbetering van de externe veiligheid?

 • risicovolle situaties in beeld houden en hierover zorgvuldig communiceren;
 • nieuwe knelpunten tegengaan;
 • bestaande knelpunten saneren;
 • bedrijven stimuleren om veiligheidsrisico's te reduceren;
 • versterken organisatie uitvoering.

Lichthinder

Lichthinder is de hinder die mensen en dieren hebben doordat wegen, sportvelden, bedrijventerreinen en kassen 's nachts (overvloedig) verlicht zijn. De provincie wil duisternis in beschermde gebieden. Ook moet de verlichting die er is zo min mogelijk energie gebruiken en de natuur en leefomgeving niet aantasten. We bestrijden lichthinder door middel van ons beleid voor de glastuinbouw, bij duurzaam bouwen, en bij het beheer van provinciale wegen en rijkswegen. In de periode 2006-2010 willen wij dit beleid verder verbreden.

Mobiliteit en infrastructuur

Toenemende mobiliteit heeft negatieve effecten op het milieu (luchtkwaliteit, geluidsoverlast, externe veiligheid en energiegebruik). De infrastructuur die ervoor nodig is, doet een toenemend beslag op de ruimte. De provincie wil de milieudruk door het verkeer terugdringen. Zij richt zich hierbij op:

 • verminderen van de verplaatsingsbehoefte via het ruimtelijk- en verkeersbeleid;
 • vanuit milieuoptiek optimaal benutten bestaande vervoersnetwerk;
 • via concessieverlening openbaar vervoer voorschrijven van schone bussen;
 • faciliteren van invoering van milieuzones in grotere gemeenten;
 • stimuleren van toepassing van schone technologieën;
 • lobby bij EU en het Rijk voor schonere en stillere voertuigen.

Bodem- en grondwaterkwaliteit

Zuid-Holland lijdt schade aan bebouwing, infrastructuur, waterhuishouding en landbouw doordat de bodem niet duurzaam gebruikt wordt. Te intensief en verkeerd gebruik leidt tot bodemdaling, bodemafdekking, verontreiniging, vermesting, verzilting, verdichting, erosie en verdroging. De provincie wil bodem en grondwater duurzaam benutten, maar niet uitputten. Naast uitvoering van het bestaande beleid richt de provincie zich op verbreding van het bodembeleid voor de volgende thema's:

 • bodemdaling en verzilting;
 • implementatie Kaderrichtlijn Water en grondwaterrichtlijn;
 • herziening van het grondwaterbeheerplan;
 • ontwikkelen afwegingskader ondergronds ruimtegebruik.

De thema's worden verder uitgewerkt in de integrale bodemvisie.

Bron: Website Provincie Zuid-Holland.

Onderteken het bezwaarschrift

Spreek u uit voor het behoud van de Hoeksche Waard en tegen de verdere aantasting van ons polderlandschap door industrie en snelwegen!

Reeds opgehaalde handtekeningen

Op papier:
22.618
Online:
442
Totaal:
23.060