Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap

In april 2006 is een aantal inwoners van Oud-Beijerland bij elkaar gekomen, verontrust als ze waren over het ingetekende tracé van de A4 pal naast de randweg van Oud-Beijerland. Deze avond was de start van de werkgroep BHWP: Bewonersgroep voor het behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap.

De werkgroep wilde de bewoners van de Hoeksche Waard erop wijzen dat weer een stuk natuur vervangen zal worden door asfalt. Het Hoeksche Waards polderlandschap is een uniek erfgoed dat wij onze kleinkinderen dienen na te laten.

Om mede namens anderen onze zienswijze op het "Ontwerp Streekplan Zuid-Holland Zuid Herziening Hoeksche Waard, Gedeputeerde Staten 29-08-2006" te kunnen indienen was het nodig om een rechtsvorm te worden. Om die reden is in oktober 2006 de stichting BHWP opgericht.

De stichting heeft niet alleen tot doel te protesteren tegen de aanleg van de A4 maar heeft bezwaar tegen alle projecten die ons Nationaal Landschap zullen aantasten. We denken daarbij aan: het bovenregionale bedrijventerrein; de vestiging van TNO; het bouwen van extra huizen, dus boven het nu vastgestelde contingent, om werknemers van TNO te huisvesten: de aanpassing en uitbreiding van het wegennet om het verkeer dat door alle plannen zal toenemen op te vangen.

De overheid heeft bij al deze plannen het bevorderen van de economie voor ogen. Omdat de overheid zelf geen geld heeft voor de aanleg van de A4 willen zij deze weg met privaat geld aan laten leggen. De bedrijven die dan bij het project betrokken worden hebben vooral eurotekens in de ogen. Er moet winst gemaakt worden en om die reden wordt geen of zeer weinig aandacht besteed aan de nadelen van deze plannen en aan de alternatieven.

De stichting is van mening dat welvaart niet het meest belangrijke in het leven is. Naar ons idee hoort het welzijn van mens, dier en plant op de eerste plaats te komen. Als nadelen van de overheidsplannen ziet de stichting: weer een weg door een Nationaal Landschap; aantasting van landelijke omgeving; verslechtering van luchtkwaliteit door toename van fijn stof, ozon en CO2; geluidsoverlast door toename van (vracht)verkeer; risico's door transport van gevaarlijke stoffen; lichthinder door verlichting van weg, auto's en bedrijven; aantasting van bodem en grondkwaliteit; zeer hoge kosten.

De stichting ziet een aantal alternatieven om de autowegen te ontlasten: carpoolen of meer gebruik maken van eventueel gratis openbaar vervoer; knelpunten op bestaande wegen aanpakken; (vracht)vervoer over water, per spoor of ondergronds. In Rijnmond staan meerdere bedrijfspanden en terreinen leeg. Indien deze panden weer in gebruik genomen worden is de aanleg van een nieuw terrein niet nodig.

Inmiddels is het "Ontwerp Herziening Streekplan Zuid-Holland Zuid Hoeksche Waard 31 januari 2007" vastgesteld en op 28 november 2007 is de “intentieverklaring Mainportcorridor Zuid” getekend. De aanleg van de A4 dreigt daarmee dichterbij te komen. De weg is er echter nog niet en de stichting zal blijven zoeken naar mogelijkheden om de aanleg te voorkomen.

Bekijk de statuten

openheidpolderlandschapdijkenkreken

Bestuur

Voorzitter

Mevr. H.M. Themans – Bouwman (Hilda)

Vice-voorzitter

Mevr. L. Venema (Lily)

Secretaris / penningmeester

Dhr. E. van der Zee (Evert)

Leden

  • Mevr. J. Noteboom (Jeanet)
  • Mevr. J. Prins (Judith)
  • Dhr. P. van der Stap (Piet)
  • Dhr. J. Trachsler (Johan)
  • Mevr. J.G. Vos – Stavast (Dini)

Secretariaat

Lange Hille 2, 3261 TL Oud-Beijerland

Contactpersoon

Mevr. H.M. Themans – Bouwman (Hilda)
Telefoon: 0186–613460
Fax: 0186–621819
E-mail:  

Beheer website

Mevr. J.G. Vos – Stavast (Dini)

Financiële steun

IBAN NL80INGB0002657059
t.n.v. Stg BHWP te Oud-Beijerland