Activiteiten van de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap

Omgevingsvergunning Zuidoordseweg 6 in Goudswaard

Zaaknummer Z/21/101271

11-08-2021 Visie op aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Hoewel in de kennisgeving van de aanvraag voor uitbreiding van een kantoor stond dat deze volgens de reguliere procedure afgehandeld zou worden wilden wij als BHWP toch onze visie op deze aanvraag geven. Om de raadsleden te informeren hebben wij hen een kopie van de visie gestuurd.
11-11-2021 Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning ingediend. Dit ging tegen de visie in van de stichting.
14-12-2021 Aanvullende gronden bij bezwaar ingediend; I.v.m. deze zaak meerdere malen overleg gehad met omwonenden en het Dijkenoverleg. Na deze overleggen onze visie kenbaar gemaakt door middel van indienen van een bezwaar.

Omgevingsvergunning Zuidoordseweg 6 in Goudswaard

Zaaknummer Z/21/101271

Bestemmingsplan Laan van Heemstede (naast 60) Puttershoek. Voor de bouw van 1 woning in het open polderlandschap. Ons kenmerk: BHWP-LvH6001.

In 2018 zijn we voor de eerste keer door omwonenden benaderd over het bestemmingsplan. Het contact zich toen beperkt tot enkele telefonische gesprekken en het geven van informatie en advies.

02-10-2021 Toen we opnieuw door omwonenden benaderd werden heeft dat geleid tot een gesprek op locatie. Het feit dat er weer een plan door de gemeente ingediend is en de vrees voor het scheppen van een precedent hebben ons nu doen besluiten de omwonenden te steunen in het behoud van het open polderlandschap.
13-11-2021 Zienswijze ingediend door de stichting om de gemeente te wijzen op het feit dat hier sprake is van tegenstrijdigheid met de visie en het eigen beleid van de gemeente. Niet alleen bezwaar van de belanghebbenden maar ook namens vele inwoners. In deze zaak is frequent overleg gevoerd met omwonenden en politieke partijen.

Handhavingsverzoek percelen PTH E 116, MDS M 508 Puttershoek

Hier is sprake van onjuist gebruik van het open polderlandschap. Onjuist gebruik vanwege illegale opstallen. Deze opstallen belemmeren de zichtlijnen, zoals het eigen advies van de gemeente zelf is gegeven. In deze zaak is regelmatig contact geweest met bewoners en advocaat.

Interviews AD:

20-07-2021 Zorgen om de toekomst van het polderlandschap is hierdoor breed kenbaar gemaakt.
24-07-2021 Actiegroepen Goudswaard zijn verenigd. Verzet tegen meer verkeer.

Gesprekspartner van de gemeente op uitnodiging van hen

Voor de stichting zijn juridische acties geen eerste keus. Wij komen liever in een overleg met de gemeente en andere overheden tot een voor ons acceptabel compromis te komen.

Energietafel Transitievisie Warmte:

16-12-2020 Eerste digitale ‘Energietafel’
19-05-2021 Tweede digitale ‘Energietafel’

Energietafel 'Hoeksche Waard richting energieneutraal'

Na meerdere bijeenkomsten in 2020 contact gehouden met de andere deelnemende organisaties: LTO Hoeksche Waard, HWL, Hoeksche Waard Duurzaam. In 2021 ook gesproken over verdere samenwerking.

Bijeenkomsten (i.v.m. corona meestal online)

Wij nemen hieraan deel om bewoners van de Hoeksche Waard van dienst te kunnen zijn, om te netwerken en onze kennis te vergroten.

Een aantal bijeenkomsten in 2021 zijn:

13-01-2021 Gemeente. digitale bijeenkomst ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’
08-04-2021 Online groepsgesprek met wethouder Duurzaamheid Huibert Steen over uw aanvullende ideeën over het werken aan de energietransitie in de Hoeksche Waard
14-04-2021 Gemeente. Online bijeenkomst 5 voor maatschappelijke organisaties over hoe wij stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije Hoeksche Waard
28-04-2021 Gemeente. Online bijeenkomst 8 voor maatschappelijke organisaties over hoe wij stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije Hoeksche Waard.
10-06-2021 Stichting Steenbreek talkshow Onder het maaiveld
05-07-2021 Gemeente 2e digitale openbare bijeenkomst over de Transitievisie Warmte
07-07-2021 Gemeente. digitale bijeenkomst over het zonnepark Heinenoord
08-07-2021 Gemeente 1e digitale participatieavond betere ontsluiting voor Hoeksche Waard zuidwest. Na afloop van deze bijeenkomst zijn we benaderd door een bewoner in dit gebied voor info en advies. We hebben meerdere malen overleg gehad met bewoners van dit gebied en met het Dijkenoverleg over wegen en grote bedrijven in dit gebied. Dijkenoverleg en BHWP hebben een visie op de aanvraag omgevingsvergunning Zuidoordseweg ingediend. De bewoners hebben uit vrees voor gevolgen van acties afgezien. Wel interview in AD. We hebben contact.
06-09-2021 Gemeente. 3e digitale bijeenkomst De transitievisie warmte
15-09-2021 Gemeente digitale bijeenkomst ontwikkelagenda
20-09-2021 Gemeente 2e digitale participatieavond betere ontsluiting voor Hoeksche Waard zuidwest
27-09-2021
& 11-10-2021
Gemeente bijeenkomst Buitenzomerlande/ zonnepark Heinenoord

Verzamelen van informatie

Om onze kennis te vergroten, uit onder andere:

 • Gemeente Hoekse Waard nieuwbrieven:
  • aanleg parallelweg Maasdam - ’s-Gravendeel
  • Duurzaamheid
  • Randweg Klaaswaal
  • Renovatie centrum Oud-Beijerland
  • Asfaltering Zinkweg
  • Hoeksche Waard Zuidwest
  • Buitenzomerlanden in Heinenoord
 • Urgenda nieuwsbrieven
 • Stichting Steenbreek nieuwsbrieven
 • Natuur en Milieufederatie ZH nieuwsbrieven
 • Overheid.nl berichten over uw buurt (mails)
 • Kranten
 • Bij bijeenkomsten genoemde artikelen/onderzoeken
 • Websites van gemeente Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland

Informatie verstrekken aan bewoners(groepen) ter ondersteuning

Wij worden regelmatig benaderd door inwoners van de Hoeksche Waard voor informatie over zaken als woningbouw, zonneparken, windmolens, aanleg van wegen, aantasting van agrarische grond en natuurgebieden. Het kan dan gaan om een enkel telefonisch contact of gesprek op locatie en het geven van advies. Het kan ook gaan om meerdere gesprekken of het gedurende een langere tijd steunen van, en samenwerken met bewoners (voor voorbeelden zie o.a. bij lopende zaken).

Meerdere keren deelgenomen aan het Dijkenoverleg.

Gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken en adviseren aan raadsleden.

Voorbeelden van eenmalige of korte contacten zijn:

28-02-2021 Overleg met bewoner uit Heinenoord i.v.m. windmolens en zonnepark plannen in de Noordrand van de Hoeksche Waard
07-05-2021 Overleg met een groep bewoners langs de dijken in de omgeving van Zwartsluisje
31-05-2021 Verzoek van bewoner te Klaaswaal om langs te komen i.v.m. bouwplannen vlak bij zijn huis. Advies gegeven over eventueel te nemen stappen als bouwaanvraag ingediend werd.
02-09-2021 Overleg met bewoner in Noordrand omtrent participatie van maatschappelijk middenveld en invloed op de ontwikkeling in de Hoeksche Waard
22-10-2021 Hulpvraag van bewoners in de wijk Oosterse Gorzen, i.v.m. voornemens om deze huur woningen af te breken en vele wijzigen te laten plaatsvinden met betrekking tot de inrichting van deze woonwijk aan de rand van rivier het Spui. Enkele gesprekken. In die periode ook benaderd door inwoner die een te bouwen appartement aan het Spui wilde kopen en meer wilde weten over zoeklocaties voor windmolens op Beerenplaat. Meegedeeld dat deze locatie door de provincie was geschrapt
03-11-2021 Benaderd door een inwoner van Heinenoord over de windmolens als gevolg van mogelijke geluidsoverlast
04-11-2021 Benaderd door een bewoner uit Klaaswaal vanwege woningbouwplannen

Onderteken het bezwaarschrift

Spreek u uit voor het behoud van de Hoeksche Waard en tegen de verdere aantasting van ons polderlandschap door industrie en snelwegen!

Reeds opgehaalde handtekeningen

Op papier:
22.618
Online:
442
Totaal:
23.060